Fox Racing

קסדה - V2 Merz

.בפגיעה המועברת האנרגיה את מעולה בצורה המפזרת מוזרק ABS-ו יצוק פוליקרבונט עשויה חיצונית מעטפת - (.מוחית לפגיעה הסיכון את מפחיתה ובכך ,זוויתית פגיעה של במקרה לראש המועברת הסיבוב אנרגיית את המפחיתה נמוך חיכוך של שכבה) MIPS מערכת - (התרסקות של במקרה בקלות להשתחרר למגן שעוזרים במגנטים אותם ומחליפה המצחייה ברגי את מבטלת זו מערכת) MRVS במערכת משודרגת קסדה - .פגיעה של במקרה יותר רבה אנרגיה ספיגת המספק משקל קל סנטר מגן - .ובוץ אבנים כניסת למניעת רשתות משולבים הקסדה מתוך חם אוויר להוצאת אחוריים אוורור פתחי 4-ו קדמיים אוויר פתחי 11 עם אוורור מערכת -ולכביסה מלאה להסרה הניתן בקטריאלי אנטי פנימי ריפוד -Double-D סגירה מערכת - ECE 22.05 תקן בעלת קסדה

צבע:Ece Steel Grey
מידה:M
צבע מידה
קסדה - V2 Merz Fox Racing - קסדה - V2 Merz Ece Black/Gold S לרכישה לצפייה
קסדה - V2 Merz Fox Racing - קסדה - V2 Merz Ece Black/Gold M לרכישה לצפייה
קסדה - V2 Merz Fox Racing - קסדה - V2 Merz Ece Black/Gold L לרכישה לצפייה
קסדה - V2 Merz Fox Racing - קסדה - V2 Merz Ece Steel Grey S לרכישה לצפייה
קסדה - V2 Merz Fox Racing - קסדה - V2 Merz Ece Steel Grey M לרכישה לצפייה
קסדה - V2 Merz Fox Racing - קסדה - V2 Merz Ece Steel Grey L לרכישה לצפייה